Υποβολή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικού για τη Θεματική Εβδομάδα 2019

Η φετινή Θεματική Εβδομάδα αποσκοπεί να βελτιώσει το κοινωνικό κλίμα του σχολείου και τις ανθρώπινες σχέσεις και να αποσοβήσει στάσεις και συμπεριφορές όπως είναι η βίαιη-τοξική ομιλία και συμπεριφορά, η περιθωριοποίηση λόγω διαφορετικότητας και οι συγκρούσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα εκπαιδευτικά προγράμματα μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση iep.edu.gr/thematikievdomada.

Ειδικότερα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στο πλαίσιο της υλοποίησης δράσεων Θεματική Εβδομάδα 2018-19 στα Γυμνάσια της χώρας καθώς και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσκαλεί ενδιαφερόμενους φορείς (κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς, περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, κ.λπ.):  

Να υποβάλουν προγράμματα, μεθοδολογικές οδηγίες και υλικά για την παιδεία της δημοκρατικής και αξιοπρεπούς συμβίωσης, την καλλιέργεια δημοκρατικών διαδικασιών και στάσεων σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Τα προγράμματα πρέπει να καλύπτουν τους παρακάτω στόχους και ανάγκες:

 1. Να εμβαθύνουν σε θέματα στάσεων ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της αξιοπρεπούς συνύπαρξης και να καλλιεργούν ικανότητες διαλόγου, δημοκρατικής διαβούλευσης, συμμετοχής σε συλλογικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων ανάληψης ευθύνης και διαμεσολάβησης.
 2. Να εμπλουτίζουν με επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό τις θεματικές (α) Διατροφή και Ποιότητα Ζωής, (β) Κυκλοφοριακή Αγωγή - Οδική Ασφάλεια, (γ) Πρόληψη κατά των Εξαρτήσεων και του Εθισμού και (δ) Έμφυλες Ταυτότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναστοχαστούν σε προκλήσεις της καθημερινότητάς τους.
 3. Να συμβάλλουν στην περαιτέρω καλλιέργεια του κοινωνικού περιβάλλοντος μάθησης και στην περαιτέρω ανάπτυξη της δημοκρατίας της σχολικής κοινότητας.
 4. Να εμπλέκουν τη σχολική κοινότητα σε συμμετοχικές, συνεργατικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αντιμετωπίζοντας ως θετική πρόκληση τα προβλήματα ένταξης, διαφοροποίησης, περιθωριοποίησης και διακρίσεων, τα οποία έχει καταγράψει η κοινότητα.
 5. Να προσφέρουν παιδαγωγικά κατάλληλες εμπειρίες, ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να αναστοχαστούν ως προς τη σχέση του ατόμου μέσα σε μια συλλογικότητα με όρους αυτονομίας και συνύπαρξης και ως προς τις συνθήκες διασφάλισης και άσκησης δικαιωμάτων στη σχολική τους κοινότητα.
 6. Να στοχεύουν στην εμπέδωση ή εμβάθυνση ατομικών ικανοτήτων, συμμετοχής σε συλλογικές διαδικασίες, σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, διαμεσολάβησης και εκπροσώπησης, ανάληψης υποχρεώσεων και υιοθεσίας κανόνων συνεργασίας προκειμένου να απαντηθούν θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα.
 7. Να καλλιεργούν καλές πρακτικές στο σχολείο σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εκπροσώπηση, τη διαβούλευση, την κοινωνικοποίηση και τη συμπερίληψη, την ισότητα και την οπτική φύλου, την αποσόβηση της μισαλλοδοξίας, τη μη βίαιη επίλυση συγκρούσεων, την πολιτειακή ευθύνη, την επαγγελματική σταδιοδρομία και τις έμφυλες ταυτότητες.
 8. Να ενημερώνουν για την οικουμενική αξία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να επεξεργάζονται τις θεματικές υπό το πρίσμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας, να καλλιεργούν την ικανότητα να επιλύονται προβλήματα και διαφωνίες σχετικά με τα πεδία της θεματικής (ποιότητα ζωής, οδική ασφάλεια, καταναλωτισμός, εξαρτήσεις, εθισμός, έμφυλες ταυτότητες, συμπερίληψη, ισότητα, αξιοπρέπεια, διακρίσεις, κ.ά.  με συνεργασία, διάλογο και επιχειρηματολογία.
 9. Να υποστηρίζουν τη μεθοδολογία υλοποίησης προγραμμάτων κατά τη Θεματική Εβδομάδα 2018-19 και να συμβάλλουν στην επεξεργασία των ενοτήτων της Θεματικής Εβδομάδας (διατροφή, κυκλοφορία, έμφυλες ταυτότητες, πρόληψη, εργασία) μέσα από την ενημέρωση, την κοινωνικοποίηση, τη δημοκρατική συνύπαρξη και το σεβασμό του Άλλου, του διαφορετικού.

Το υλικό χρειάζεται να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας, ώστε να είναι παιδαγωγικά κατάλληλο για μαθητές/τριες όλων των τύπων γυμνασίων, συμπεριλαμβανομένων των  Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και ΔΥΕΠ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προσκαλούνται οι φορείς που έχουν υποβάλει εκπαιδευτικά προγράμματα ή/και εκπαιδευτικό υλικό που αξιοποιήθηκε στις Θεματικές Εβδομάδες παρελθόντων ετών για τις ενότητες «Διατροφή και Ποιότητα Ζωής», «Κυκλοφοριακή Αγωγή - Οδική Ασφάλεια», «Πρόληψη κατά των Εξαρτήσεων και του Εθισμού»,  «Έμφυλες Ταυτότητες», εάν το επιθυμούν, να υποβάλουν εκ νέου το υλικό τους με προσθήκες ή και τροποποιήσεις, ώστε οι παραπάνω θεματικές:

 -να εξεταστούν υπό το πρίσμα της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ,

-να λάβουν τη διάσταση και την οπτική της δημοκρατικής συνύπαρξης και του σεβασμού του Άλλου, ανεξάρτητα από καταγωγή και προέλευση, φυσική και οικονομική κατάσταση, πεποιθήσεις, έμφυλη ταυτότητα και  σεξουαλικό προσανατολισμό.

Η υποβολή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή/και εκπαιδευτικών υλικών, από τους ενδιαφερόμενους φορείς μπορεί να γίνει έως 15/02/2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση iep.edu.gr/thematikievdomada/, πατώντας σε αυτή το κουμπί «ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ» και συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα καταχώρισης.

Στη φόρμα θα αναρτηθούν ως συνημμένα αρχεία τα εξής:

 • Περιγραφή του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος ή/και εκπαιδευτικού υλικού (βλ. φόρμα περιγραφής εκπαιδευτικού προγράμματος ή/και εκπαιδευτικού υλικού).
 • Εκπαιδευτικό υλικό (είτε πρόκειται για υλικό που συνοδεύει το πρόγραμμα ή για αυτόνομο εκπαιδευτικό υλικό).
 • Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει: (α) αναφορά στο σχετικό θεωρητικό πλαίσιο, (β) οδηγίες για την εφαρμογή του προγράμματος ή/και (γ) οδηγίες για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού.
 • Υπόμνημα με το προφίλ του φορέα, από το οποίο να προκύπτει η εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή/και εκπαιδευτικού υλικού στους ως άνω αναφερόμενους βασικούς άξονες. Στην περίπτωση που το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή το εκπαιδευτικό υλικό πρόκειται να εφαρμοστεί από εκπροσώπους του αντίστοιχου φορέα, απαιτείται η συνυποβολή των βιογραφικών τους σημειωμάτων.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν με βάση όσα περιγράφονται στο παράρτημα της παρούσας και, εφόσον πληρούν τα κριτήρια, θα συμπεριληφθούν σε σχετικό κατάλογο με εκπαιδευτικά προγράμματα και υλικό που προτείνονται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε όλα τα  σχολεία της χώρας κατά το σχολικό έτος 2018-19.

Το έγγραφο σε μορφή doc

Premium Joomla Templates